standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte
 • Team

  Team

  Jacques de Waart (1963) is NMI-gecertificeerd mediator en trainer. Read More
 • Mediation

  Mediation

  De Waart mediators beschikken over nationale en internationale kwaliteitserkenningen (MFN en IMI). Read More
 • Training

  Training

  De Waart heeft een ruime ervaring in het trainen van groepen en individuen. Read More
 • Groepsmediation

  Groepsmediation

  De Waart heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van groepsgeschillen. Read More
 • Expertise

  Expertise

  Voor commerciële geschillen met een spoedeisend belang, groot financieel belang, of met internationale partijen, biedt De Waart de mogelijkheid van de eendaagsmediation. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
'Make a move' 'The art of balance' 'Conflict of interests' 'Stay in control'

‘Make a move’

Mediation is de kunst van het hervinden van de balans, bij conflicterende belangen.

U bent bij uitstek de deskundige als het gaat om wat er nodig is voor een aanvaardbare oplossing voor het conflict. Kantoor De Waart biedt de neutrale en onafhankelijke buitenstaander die zorgt voor een constructief proces dat leidt tot daadwerkelijke oplossing van het geschil. U behoudt als partij zélf de controle over de oplossing. Daarmee is de keuze voor mediation aanzienlijk minder risicovol dan de keuze om het conflict uit te besteden aan derden zoals een arbiter of rechter.

De Waart heeft tot doel ondernemingen, overheden en particulieren in staat te stellen constructief om te gaan met belangentegenstellingen. Daarmee voorkomt u negatieve escalatie.

‘The art of balance’

Mensen en ondernemingen zijn in beweging. Zij zien zich geconfronteerd met allerlei factoren die gewild en ongewild invloed op hen hebben, zowel intern als extern. Dat vergt steeds opnieuw beoordeling en keuze, dus het hervinden van een (nieuwe) balans. Zowel het willen doorvoeren van een verandering als het willen behouden van een bestaande situatie vergt steeds weer nieuwe afstemming.

De mediator is niet als partij betrokken. Daardoor is hij in de unieke positie om onafhankelijk en volstrekt neutraal ‘van buitenaf’ met betrokkenen te verkennen wat voor hen essentieel is. Mediation biedt partijen inzicht in wat er voor elk van hen nodig is voor een oplossing en geeft hen de creativiteit die oplossing te vinden.

‘Conflict of interests’

Het individu kent enerzijds de behoefte aan autonomie en anderzijds de behoefte om sociaal verbonden te zijn. Dat spanningsveld kan leiden tot botsingen. In de sociale omgeving van het individu is een verdeling te zien in vier gebieden waar het individu zich mee kan verbinden. Die kunnen in meer of mindere mate met elkaar verweven zijn:

 • De familieomgeving (waarmee het individu is verbonden in afstamming en nageslacht)
 • De woonomgeving (waarmee het individu is verbonden in verblijf)
 • De werkomgeving (waarmee het individu is verbonden in activiteit)
 • De vriendenomgeving (waarmee het individu is verbonden in verdieping)

Die gebieden kunnen overlappen, elkaar aanvullen en botsen. Ook binnen een gebied kunnen botsingen ontstaan.
Gedreven door behoeften worden we in ons handelen binnen al die omgevingen steeds weer geconfronteerd met beperkingen die stuk voor stuk noodzaken tot keuze, voor onszelf én in relatie tot anderen. Dat vereist communicatie. Communicatie die soms - om welke reden dan ook - niet soepel verloopt, kan leiden tot onbegrip, ruzie of conflict.

In een dergelijke situatie kan de mediator een opbouwende rol vervullen. Door kennis en ervaring is hij in staat - afhankelijk van de situatie, de partijen en het soort geschil - uit een breed arsenaal aan interventiemogelijkheden datgene te kiezen dat voor het gegeven moment effectief is. Dankzij die interventies van de mediator komen partijen tot een constructieve communicatie die leidt tot keuzes die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.

‘Stay in control’

Conflicten gaan altijd over iets dat voor betrokkenen essentieel is, omdat de situatie anders niet zo ver gekomen zou zijn. Een partij in conflict wordt pas onverzettelijk wanneer voor die partij iets wezenlijks dreigt te worden aangetast. Elk conflict is een vertaling van te respecteren behoeften. Bezig zijn met mediation is bezig zijn met herstel: Herstel van respect, gelijkwaardigheid, communicatie en onderlinge verhoudingen. Om vandaar met elkaar weer te kunnen komen tot de gedeelde norm. Dan ook blijkt dat partijen zelf en gezamenlijk het beste in staat zijn creatieve oplossingen te bedenken om in die behoeften te kunnen voorzien. Zij kennen als geen ander die behoeften en kunnen beoordelen wat als oplossing aanvaardbaar is.

Wanneer een conflict voortduurt binnen bijvoorbeeld een onderneming of relatie, belemmert dat de voortgang. Men zal veelal af willen van het conflict. Wanneer men daar niet in slaagt, is er de neiging om de beëindiging van het conflict uit te besteden aan anderen: Aan de bedrijfsjuridische afdeling, de advocaat en uiteindelijk aan de arbiter of de rechter. Door de uitbesteding verliezen de betrokkenen voor een deel de controle. Bij terugblik blijken dergelijke trajecten een hoeveelheid tijd, energie en geld te hebben gevraagd die veelal profijtelijker had kunnen worden ingezet.

Mediation verkort veelal de weg naar een oplossing, terwijl de betrokkenen de controle behouden over de uitkomst. Mediation is in de praktijk een rendabele investering in de wijze van omgaan met conflicten, zowel als methode van conflictoplossing, als ook in de vorm van training van management in de wijze van omgaan met conflicten en het voorkomen daarvan.

De Waart levert daar een zo breed mogelijke bijdrage aan als mediator en als trainer.